Wydział Mechaniczny


Oferta kierunków i specjalności na Wydziale:


Mechanika i budowa maszyn
Studia stacjonarne II stopnia :
Specjalności:

  • Budowa śmigłowców
  • Budowa i eksploatacja napędów lotniczych
  • Technologie informacyjne i pomiarowe
  • Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn
  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • Samochody i ciągniki
  • Technologia maszyn
  • Urządzenia inżynierii procesowej, spożywczej i ekotechniki

Studia niestacjonarne II stopnia:
Specjalności:

  • Budowa i eksploatacja napędów lotniczych
  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • Samochody i ciągniki
  • Technologia maszyn

Absolwent posiada wiedzę z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji współczesnych maszyn i urządzeń, uzyskuje umiejętności w zakresie projektowania, technologii wytwarzania oraz zarządzania i eksploatacji obiektów technicznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Zdobyta wiedza umożliwia zatrudnienie w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych gałęziach produkcji przemysłowej i usług zajmujących się projektowaniem, organizacją i automatyzacją procesów technologicznych oraz zagadnieniami eksploatacji maszyn, w specjalistycznych jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych a także w jednostkach zajmującymi się problematyką naukowo-badawczą i konsultingową.

 

Inżynieria materiałowa
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Specjalności:

  • Inżynieria powierzchni
  • Inżynieria kompozytów

Absolwent posiada wiedzę obejmującą procesy wytwarzania, przetwarzania i badania materiałów, metody doboru materiałów do różnych zastosowań i ocenę ich właściwości. Posiada także umiejętność formułowania założeń technicznych i wytycznych projektowych procesów i urządzeń wytwarzających i przetwarzających materiały. Jest przygotowany do pracy w zakresie zastosowań materiałów oraz tworzenia nowych i usprawniania tradycyjnych urządzeń i linii technologicznych wykorzystywanych w przemyśle materiałowym.

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji
(wspólnie z Wydziałem Zarządzania)

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Specjalności:

  • Menadżerska w zakresie: Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Techniczna w zakresie:     Inżynieria produkcji w przemyśle maszynowym
                                                   Komputerowa integracja wytwarzania
                                                   Zarządzanie w transporcie

Absolwent przygotowany jest do projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, eksploatacyjnych i logistycznych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania oraz udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu może podjąć pracę w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji, a także w jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych.

 

Transport
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:
Specjalności:

  •  Transport samochodowy
  •  Logistyka w transporcie

Absolwent posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem; organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi; pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego; zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu; jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych.

 

Inżynieria produkcji
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

  •  Projektowanie procesów technologicznych na obrabiarki sterowane numerycznie
  •  Komputerowo wspomagane projektowanie technik wytwarzania

Absolwent posiada szczegółową i poszerzoną wiedzę z zakresu inżynieria produkcji, w tym również wiedzę specjalistyczną z wybranych obszarów dziedziń nauk technicznych. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu technologii materiałowych, projektowania procesów i systemów produkcyjnych, technologii i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych oraz posiada wiedzę w zakresie metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie, w tym: projektowanie, wytwarzanie, organizacja i eksploatacja systemów produkcyjnych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapoznaj się z efektami kształcenia na kierunkach:

Inżynieria Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn, Transport

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Inżynieria produkcji

 

<WEJDŹ NA STRONĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO>