Pomoc Materialna

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W ramach funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Lubelskiej, student może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:
· stypendium socjalnego;
· stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zamieszkania w innym obiekcie niż dom rodzinny;
· stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
· stypendium rektora dla najlepszych studentów;
· zapomogi.

UWAGA wnioski przyjmowane są wyłącznie w formacie A3( w formie książeczki)

Podstawowe dokumenty, które składa student ubiegający się o stypendium socjalne 2018/2019

1.      zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach lub braku dochodów za 2017 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny (studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry). Oddzielne zaświadczenia małżonków w przypadku łącznego rozliczenia przy utracie dochodu jednego z nich;

2.      zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zryczałtowanym podatku za 2017 r. – dotyczy osób, które prowadzą działalność opodatkowaną w takiej formie;

3.      oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry), załącznik nr 1- uzupełnić tylko w przypadku uzysku dochodu w roku 2018

4.      zaświadczenie z ZUS o wysokości składki zdrowotnej (9%) w 2017 r. (osób, które uzyskały dochody w 2017r.) lub oświadczenie załącznik nr 4;

5.      oświadczenie członka rodziny o braku dochodów w 2017 r. (wypełniają osoby, które uzyskały w Urzędzie Skarbowym zaświadczenie o braku dochodów pozostają bez zatrudnienia i nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy), załącznik nr 9;

6.      oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2017 r. – wykaz dochodów znajduje się w pouczeniu, uwaga(!): wypełniają tylko osoby, które uzyskały taki dochód, załącznik nr 2;

7.      zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych za 2017 r. (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry); lub oświadczenie załącznik nr 12;

8.      zaświadczenie z KRUS o wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego lub jego braku w 2017 r. właścicieli i współwłaścicieli gospodarstwa rolnego (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry); oświadczenie załącznik nr 5;

9.      aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły lub uczelni pełnoletniego rodzeństwa lub oświadczenie załącznik nr 7;

10.  dokument potwierdzający datę urodzenia niepełnoletnich członków rodziny studenta (np. kopię aktu urodzenia lub zaświadczenie o nauce dotyczy dzieci/rodzeństwa do 6 r.ż.);

11.  kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku rodzeństwa pozostającego na utrzymaniu;

12.  dokument sądu zasądzającego alimenty na rzecz innych osób lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz innych osób; lub oświadczenie załącznik nr 13.

13.  Obowiązkowe załączniki do wniosku to załącznik nr 3 i załącznik nr 6, a w przypadku stypendium zwiększonego załącznik nr 8

 Dokumenty wymagane przy utracie dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta:

1.    oświadczenie członka rodziny o utracie dochodu (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry) załącznik nr 10;

2.    ksero świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zaświadczenie z Urzędu Pracy o zasiłku dla bezrobotnych itp. (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry);

3.    ksero Pit-u 11, 11A, 37, 36, 40 itp. za 2017 (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry).

 

Dokumenty wymagane przy uzyskaniu dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta:

1.    oświadczenie członka rodziny o uzyskaniu dochodu w trakcie 2017 r. lub 2018 r. o ile dochód ten nadal występuje w chwili składania wniosku o stypendium (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry) załącznik nr 10;

2.        zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia lub ksero umowy, jeśli dochód został uzyskany w trakcie 2017 r. wraz z kopią Pit-u 11, 11A, 37, 36, 40 itp. za 2017 (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry);

3.        zaświadczenie od pracodawcy lub innego organu o dochodzie netto z pierwszego pełnego miesiąca po zatrudnieniu lub nabyciu uprawnień z innego tytułu jeśli miało ono miejsce w 2018 r. i trwa nadal (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry).