Kierunki badawcze w PL

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH w PL

(w ujęciu tabelarycznym)

 

Wydział Mechaniczny

 1. Badania wpływu warunków procesu przetwórstwa na właściwości i strukturę wytworów z wybranych tworzyw polimerowych
 2. Badania struktury i właściwości materiałów funkcjonalnych
 3. Wspomagane komputerowo optymalne modelowanie, analiza i projektowanie konstrukcji maszyn i mechanizmów
 4. Modelowanie i optymalizacja złożonych systemów wytwarzania o dużym stopniu automatyzacji oraz ich organizacja i zarządzanie jakością
 5. 5. Badania procesów kształtowania plastycznego metali z wykorzystaniem metod rotacyjnych oraz trójsuwakowej prasy kuźniczej
 6. Badanie właściwości fizycznych warstwy wierzchniej i dokładności geometrycznej powierzchni części maszyn uzyskiwanych w wyniku doskonalenia maszyn, urządzeń i procesów technologicznych
 7. Optymalizacja budowy maszyn i urządzeń dla inżynierii procesowej, spożywczej i ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem jakości i energochłonności procesów oraz aspektów ekologicznych
 8. Analiza wybranych charakterystyk trwałościowych, ekonomicznych i ekologicznych tłokowych silników spalinowych, w tym zasilanych paliwami alternatywnymi
 9. Podstawy teoretyczne, optymalizacja konstrukcji i racjonalizacja warunków użytkowania cieplnych maszyn przepływowych i urządzeń cieplnych
 10. Optymalizacja konstrukcji, eksploatacja i technologia produkcji pojazdów samochodowych
 11. Badania drgań układów nieliniowych oraz modelowanie zagadnień mechaniki materiałów i stateczności konstrukcji
 12. Badanie wpływu czynników technologiczno-organizacyjno-eksploatacyjnych na parametry systemów produkcyjnych

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

 1. Technika plazmowa
 2. Nadprzewodnictwo
 3. Optoelektronika
 4. Sieci komputerowe
 5. Odnawialne źródła energii
 6. Bezpieczeństwo elektroenergetyczne
 7. Elektrochemia
 8. Implantacja jonowa
 9. E-gospodarka
 10. Racjonalne wykorzystanie energii

Wydział Budownictwa i Architektury

 1. Wpływ czynników technologicznych i eksploatacyjnych na właściwości techniczne i trwałość konstrukcji i materiałów budowlanych
 2. Optymalizacja oceny stanów struktur drogowych
 3. Modyfikacja właściwości powierzchniowych surowców ilastych Lubelszczyzny
 4. Badania w zakresie pracy statycznej i zarysowania elementów żelbetowych jednorodnych i zespolonych
 5. Opracowaniem algorytmu postępowania z budynkami zabytkowymi adaptowanymi do współczesnych funkcji użytkowych z uwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich i technicznych
 6. Wpływ struktury wiatru na obciążenie budowli oraz weryfikacja modeli matematycznych wybranych zjawisk dynamicznego oddziaływania wiatru na konstrukcje smukłe i prętowo-cięgnowe
 7. Modelowanie zachowania się materiałów kompozytowych i konstrukcji inżynierskich w warunkach obciążeń mechanicznych i termicznych

Wydział Inżynierii Środowiska

 1. Procesy oczyszczania wody i ścieków
 2. Metody zagospodarowania odpadów i osadów ściekowych
 3. Transport i przemieszanie metali ciężkich w środowisku
 4. Przemiany POPs w środowisku
 5. Badania przenoszenia metali ciężkich i biogenów w procesach oczyszczania ścieków,
 6. Ograniczenia emisji metanu ze składowisk odpadów
 7. Zróżnicowanie i liczebność mikroflory metanotroficznej w nadkładach glebowych na składowiskach odpadów komunalnych
 8. Badania nad rekultywacją zdegradowanych gleb przy pomocy żywic jonowymiennych
 9. Zastosowanie jonitów włóknistych w inżynierii środowiska
 10. Metody dezodoryzacji w produkcji rolnej i gospodarce komunalnej
 11. Metody parametrycznej oceny jakości powietrza wewnętrznego
 12. Modelowanie przepływu masy i energii przez przegrody budowlane
 13. Badania nad zjawiskami generowania ozonu w środowisku plazmy niskotemperaturowej,
 14. Utlenianie materii organicznej nadtlenkiem wodoru,
 15. Wpływ materiału rurociągów na jakość przesłanej nimi wody

Wydział Zarządzania

 1. Przedsiębiorczość w ujęciu wielowymiarowym
 2. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym
 3. Tożsamość przedsiębiorstwa i etyka w biznesie
 4. Marketing klastrów i przedsiębiorstw sieciowych
 5. Analiza i modelowanie zachowań konsumenckich
 6. Struktura i dynamika rynków
 7. Marketing w procesach innowacyjnych produktów
 8. Diagnoza i projektowanie systemów zarządzania
 9. Kształtowanie wartości rynkowej spółek giełdowych
 10. Zarządzanie środowiskiem regionu w aspekcie zrównoważonego rozwoju
 11. Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
 12. Obsługa procesów produkcyjno-logistycznych i biznesowych w przedsiębiorstwie
 13. Modelowanie procesów informacyjno-decyzyjnych

Wydział Podstaw Techniki

 1. Badania procesów cieplnych oraz zużycia wybranych materiałów, ocena własności środków płynnych oraz trwałości i niezawodności wybranych układów trących
 2. Wzrost i właściwości fizyczne kryształów, cienkich warstw metalicznych i struktur wielowarstwowych
 3. Zastosowania ciągłych i dyskretnych modeli matematycznych w technice
 4. Geometryczna teoria funkcji holomorficznych
 5. Wykorzystanie i nowoczesne zastosowania technologii informacyjnych w przemyśle i edukacji

Nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych wobec wczesniej obowiązującego wykazu i systematyki OECD