1/PBS2/2015 Badania spektroskopowe zeolitów z popiołów lotnych