Inkubator Innowacyjności

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków na uzyskanie wsparcia komercjalizacji wyników badań

zrealizowanych w Politechnice Lubelskiej

Przedmiotem zgłoszenia do Projektu mogą być wszelkie gospodarczo użyteczne wyniki badań naukowych i prac rozwojowych wymienione w § 2 Regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej w Politechnice Lubelskiej, które nie zostały dotychczas skomercjalizowane.

I. Obszary wsparcia:

1. Promocja oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach wynalazczości - w związku z poszukiwaniem podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań i prac rozwojowych oferuje się zakwalifikowanym uczestnikom Projektu udział w targach wynalazczości lub targach branżowych (krajowych lub zagranicznych) jako wystawca oraz promocję oferty technologicznej za pośrednictwem dostępnych kanałów informacyjnych i w mediach. W ramach budżetu projektu istnieje możliwość finansowania:
• Opłaty targowej / wystawowej,
• Przejazdu/przelotu do miejsca organizacji imprezy targowej;
• Zakwaterowania w miejscu organizacji imprezy targowej.

2. Przygotowanie analiz zdolności komercjalizacyjnej zakończonych projektów badawczych – analizy te zostaną oparte o informacje zebrane przez personel projektu oraz pozyskane od twórców. Każda analiza będzie wskazywała możliwe ścieżki komercjalizacji wyników badań (w tym wycenę technologii). W przypadku rozwiązań nadających się do patentowania zostanie także przeprowadzona analiza patentowa.

3. Dofinansowanie ochrony własności intelektualnej (Generator Innowacji) – w przypadku rozwiązań nadających się do patentowania istnieje możliwość dofinansowania ochrony wynalazku w procedurze krajowej lub, w uzasadnionych przypadkach, w procedurze patentu europejskiego, obejmujące przygotowanie zgłoszenia patentowego oraz wniesienie opłat za zgłoszenie patentowe.

4. Realizacja prac przedwdrożeniowych (Demonstrator Innowacji) - uczestnicy Projektu mogą skorzystać ze wsparcia finansowego pozwalającego na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wyników prac badawczych do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Uczestnik pragnący otrzymać dofinansowanie na prace przedwdrożeniowe wypełnia dodatkowo Harmonogram prac przedwdrożeniowych będący częścią Załącznika nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Inkubator Innowacyjności”. W ramach dostępnego budżetu istnieje możliwość finansowania wynagrodzenia pracowników zespołu w zakresie wykraczającym poza zakres obowiązków przewidziany w umowach z uczelnią oraz wydatki na zakup materiałów i surowców, oprogramowania i licencji na oprogramowanie. Maksymalna wartość wsparcia dla jednego zespołu to 40.000 zł (w tym max. 20.000 na wynagrodzenia i max. 20.000 zł na zakup materiałów i surowców).

Istnieje możliwość ubiegania się o wszystkie oferowane formy wsparcia jednocześnie lub formy wybrane przez Zespół badawczy, w zależności od specyfiki i potrzeb danego projektu.

II. Osoba upoważniona do złożenia zgłoszenia: Kierownik Zespołu badawczego

III. Termin nadsyłania zgłoszeń: 6 czerwca 2014 r.

IV. Sposób złożenia zgłoszenia:
1) Wersja elektroniczna: na adres lctt@pollub.pl, oraz
2) Wersja papierowa: Biuro Projektu Inkubator Innowacyjności, Wydział Mechaniczny, pok. 730 (osobiście lub gońcem).

V. Zasady wyboru projektów do wsparcia – Komisja oceniająca dokona wyboru wniosków w oparciu o zasady przedstawione w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „Inkubator Innowacyjności”. Regulamin dostępny jest na stronie lctt@pollub.pl .

VI. Zasady uczestnictwa w projekcie ostały opisane w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „Inkubator Innowacyjności” stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

VII. Sposób rozliczenia uzyskanych środków:
Zespół projektowy, który uzyska wsparcie w ramach projektu jest zobowiązany do:
i. Zaprezentowania wyników badań podczas seminarium informacyjnego skierowanego do przedsiębiorców oraz innych zespołów badawczych zorganizowanego w ramach projektu w Politechnice Lubelskiej (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku jest prezentacja uzyskanych wyników przedstawiona podczas seminarium);
ii. Podjęcia działań zmierzających do skomercjalizowania wyniku przez nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami zainteresowanymi wdrożeniem rozwiązania (przy wsparciu personelu projektu Inkubator Innowacyjności) (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku są podpisane listy obecności spotkań – zgodnie z Formularzem nr 1 - Spotkanie
z przedsiębiorcą, dostępnym na stronie internetowej projektu);
iii. Przedstawienia kierownikowi projektu raportu z przeprowadzonych w ramach uzyskanego wsparcia działań (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku jest wypełniony Formularz nr 2 – raport z realizacji działań wspartych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności).

VIII. Termin realizacji prac w ramach projektu: 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników (z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach).

Szczegółowe informacje oraz pomoc przy wypełnieniu wniosku można uzyskać w Biurze Projektu Inkubator Innowacyjności w LCTT PL (Wydział Mechaniczny, piętro VII, pok. 730, tel. 4270, e-mail: lctt@pollub.pl) .


Lublin, 21.05.2014

REGULAMIN

POZIOM GOTOWOŚCI TECHNOLOGII

WNIOSEK

SPRAWOZDANIE