Historia

Wydział Elektrotechniki i Informatyki jako samodzielna jednostka organizacyjna naszej szkoły istnieje od 1964 r., a jego historia jest ściśle związana z długotrwałym i złożonym procesem kształtowania się lubelskiej uczelni technicznej - Politechniki Lubelskiej.

Od początku działalności wyższego szkolnictwa technicznego na Lubelszczyźnie obecna była idea kształcenia elektryków. Ogromne zaangażowanie i skuteczność działania jej rzeczników doprowadziło do wyodrębnienia na Wydziale Mechanicznym kierunku Elektrotechnika, a w następnym roku utworzono Wydział Elektryczny. Pierwszym dziekanem Wydziału został doc. mgr inż. Mieczysław Romuald Krzywicki, a prodziekanem - doc. mgr inż. Leonid Kacejko. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowili pracownicy macierzystej szkoły oraz Politechniki Łódzkiej i Warszawskiej. Strukturę organizacyjną stanowiły Zespoły i Pracownie: Elektrotechniki, Miernictwa Elektrycznego, Maszyn i Napędów Elektrycznych, Automatyki i Elektroniki, a po likwidacji Wydziału Ogólnotechnicznego w 1968 r. - Fizyki Technicznej, Matematyki, Metod Numerycznych.

Wydział Elektryczny przechodził różne modyfikacje struktury organizacyjnej. W latach 1964 - 73 funkcjonował jako Wydział Elektryczny, w latach 1973 - 84 jako Instytut Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej na prawach wydziału. Od 1984 roku do 2003 istnieje ponownie pod nazwą Wydziału Elektrycznego. W jego skład wchodzi 12 jednostek organizacyjnych tj.: Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, Katedry: Elektrotechniki Ogólnej, Elektroniki, Automatyki i Metrologii, Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń, Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć, Elektrowni i Gospodarki Energetycznej, Maszyn Elektrycznych, Napędów Elektrycznych, Informatyki, Elektrochemii, Matematyki.

Wydział Elektryczny kształcił początkowo inżynierów elektryków systemem studiów wieczorowych, zaocznych i dziennych w specjalności elektrotechnika przemysłowa, od 1973 roku - według jednolitych programów studiów magisterskich. Obecnie Wydział prowadzi studia magisterskie, inżynierskie i uzupełniające systemem dziennym i zaocznym na dwóch kierunkach: elektrotechnika i informatyka oraz pięciu specjalnościach: elektroenergetyka, elektromagnetyczne urządzenia i technologie, informatyka w elektrotechnice, inżynierskie zastosowania informatyki, przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej. Ponadto na Wydziale prowadzone są inne formy kształcenia jak studia podyplomowe i kursy w specjalnościach odpowiadających aktualnemu zapotrzebowaniu jednostek gospodarczych regionu. Równolegle z działalnością dydaktyczną Wydział Elektryczny prowadzi badania naukowe. Intensywny rozwój własnej kadry naukowej w latach 70-tych pozwolił rozwinąć badania naukowe w aktualnej wówczas problematyce dla regionalnego przemysłu i rolnictwa.

Ponadto na Wydziale prowadzone są inne formy kształcenia jak studia podyplomowe i kursy w specjalnościach odpowiadających aktualnemu zapotrzebowaniu jednostek gospodarczych regionu. Równolegle z działalnością dydaktyczną Wydział Elektryczny prowadzi badania naukowe. Intensywny rozwój własnej kadry naukowej w latach 70-tych pozwolił rozwinąć badania naukowe w aktualnej wówczas problematyce dla regionalnego przemysłu i rolnictwa.

Obecne jednostki organizacyjne Wydziału prowadzą badania w tematyce elektrotechniki, optoelektroniki, techniki światłowodowej, wykorzystania nadprzewodnictwa w elektrotechnice, techniki zimnej plazmy w ochronie środowiska, techniki implantacji jonowej w elektrotechnologii, badania właściwości elektrycznych materiałów pochodzenia roślinnego. Szereg oryginalnych badań naukowych prowadzonych jest z wykorzystaniem unikalnego wyposażenia aparaturowego laboratoriów poszczególnych jednostek Wydziału. prowadzone one są we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Wyniki tych badań są zawarte w licznych publikacjach.

Poziom prowadzonych badań oraz stan kadry naukowej pozwolił Wydziałowi uzyskać prawa nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz uruchomienie studiów doktoranckich.

Zobacz stronę jubileuszu 40-lecia WEiI