Zakres kompetencji

Do zakresu działania prorektora ds. studenckich należy planowanie, kierowanie, organizowanie i kontrolowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej, a w szczególności:

 1. nadzór i koordynacja procesu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia;

 2. nadzór i koordynacja działalności Szkoły Doktorskiej, w tym kontrola wykorzystania środków finasnowych;

 3. sprawy:  systemu studiów, programów studiów, w tym planów studiów, organizacji, funkcjonowania, modernizacji i jakości procesu dydaktycznego, przyjęć na studia i procesu dydaktycznego oraz sporządzanie odpowiednich analiz i przedkładanie propozycji zmian w tym zakresie;

 4. koordynowanie procesu doskonalenia dydaktyki poprzez unowocześnianie programów studiów;

 5. działania w zakresie pozyskiwania środków finansowych z działalności dydaktycznej Uczelni;

 6. nadzór nad zaplanowaną realizacją struktury kosztów i przychodów w zakresie działalności pionu ds. studenckich;

 7. wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój dydaktyki i promocję Uczelni w zakresie określonym przez rektora;

 8. nadzór i kontrola przebiegu toku studiów w wydziałach oraz przestrzeganie postanowień Regulaminu studiów;

 9. rozpatrywanie wniosków i odwołań studenckich;

 10. podejmowanie decyzji w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów, w zakresie określonym odrębnymi przepisami;

 11. całokształt spraw związanych z rekrutacją i kształceniem cudzoziemców;

 12. rozwijanie form kształcenia ustawicznego;

 13. zawierania umów cywilnoprawnych w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz podpisywanie związanych z nimi wypłat według pełnomocnictw nadanych przez rektora;

 14. koordynacja i nadzór nad działalnością Działu Nauczania i Toku Studiów;

 15. koordynacja i nadzór nad działalnością Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;

 16. koordynacja i nadzór nad działalnością Biura Kształcenia Międzynarodowego;

 17. ustalanie zasad i trybu przyznawania studentom świadczeń określonych w art. 86 ustawy PSWiN, planowanie, podział i kontrola wykorzystania funduszu stypendialnego (środków finansowych pochodzących z subwencji przeznaczonych na ten cel); 

 18. dysponowanie uczelnianym funduszem stypendialnym dla studentów i doktorantów;

 19. nadzór i kontrola wydatkowania środków finansowych pochodzących z funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych;

 20. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji i sprawozdawczością w zakresie przyjęć na studia, toku studiów, pomocy materialnej;

 21. nadzór, kontrola i koordynacja realizacji form pomocy materialnej i spraw socjalno-bytowych studentów;

 22. koordynacja i nadzór nad działalnością Działu Spraw Studenckich;

 23. współpraca z Samorządem Studenckim i z organizacjami studenckimi oraz kontrola wykorzystywania przyznawanych im środków budżetowych;

 24. koordynacja i wspomaganie wszystkich form działalności studenckiej;

 25. opieka nad studenckim ruchem naukowym i inspirowanie działań umożliwiających włączenie studentów do prowadzonych prac naukowo-badawczych;

 26. nadzór, kontrola i rejestracja organizacji studenckich;

 27. wnioskowanie w sprawie zmian organizacyjnych w Uczelni związanych z procesem nauczania i wychowania;

 28. współpraca z senackimi i uczelnianymi komisjami w zakresie zagadnień dotyczących wychowania i kształcenia;

 29. koordynacja współpracy w zakresie kształcenia z innymi podmiotami świadczącymi usługi edukacyjne;

 30. realizacja programu działalności Politechniki, uchwał Senatu oraz zaleceń pokontrolnych w sprawach objętych zakresem działania;

 31. współpraca z wyznaczonymi organizacjami, instytucjami i komisjami.