Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych pierwszego stopnia

Kandydaci, zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów, we właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej, składają następujące dokumenty:

  • ankietę osobową (wydruk z systemu ERK) podpisaną przez kandydata,
  • świadectwo dojrzałości w formie kopii potwierdzonej za zgodną z oryginałem, a w określonych przypadkach świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • kero dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – powiększone obie strony, poświadczone przez członka komisji rekrutacyjnej lub pracownika Działu Nauczania i Toku Studiów lub notarialnie,
  • pokwitowanie opłaty za indeks i elektroniczną legitymację studencką w łącznej kwocie 21 zł – wniesionej na indywidualne konto otrzymane podczas ERK*,
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (wykaz kierunków studiów, na których wymagane jest zaświadczenie),
  • 3 fotografie(w tym jedną w formie elektronicznej o rozdzielczości 300dpi (236x295px ± 3px),  którą kandydat przekazuje poprzez system ERK, wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • oświadczenie kandydata na studia stacjonarne o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
  • w przypadku kandydatów ze „starą maturą” lub kandydatów na studia niestacjonarne oraz osób, które kwalifikowane są na podstawie współczynnika M2 przedmiotu liczonego z wagą 0,5 (przedmioty i współczynniki wagowe - patrz zakładka Jak liczyć punkty) - kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej poświadczoną za zgodność z oryginałem.


* łączna kwota 21 zł:

  •  opłata za wydanie indeksu – 4 zł  
  •  opłata za wydanie  legitymacji studenckiej – 17 zł (nie dotyczy absolwentów PL posiadających aktualną legitymację).

Uwaga!

Kandydaci, którzy będą korzystać z uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Lubelską, składają oryginał zaświadczenia wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady/ konkursu.

Kandydaci ze świadectwem „nowej matury” z lat 2007–2015 kwalifikowani będą na studia wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym.

Politechnika Lubelska organizuje egzaminy wstępne dla kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym „nowa matura” (dotyczy maturzystów z lat 2002, 2005 i 2006) oraz na egzaminie dojrzałości „stara matura” w części pisemnej nie zdawali przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów, oznaczonych w tabeli symbolem M (przedmioty i współczynniki wagowe - patrz zakładka Jak liczyć punkty).