Badania lekarskie

Kandydaci na studia w Politechnice Lubelskiej są zobowiązani do przeprowadzenia badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku - w rekrutacji na semestr lerni 2020/2021 badania nie są wymagane na żadnym kierunku (Zarządzenie Nr R-100/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie badań lekarskich dla kandydatów na pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021).

Badania muszą być wykonywane przez lekarza medycyny pracy, na podstawie skierowania wydanego przez Politechnikę Lubelską. 


Osoby kierowane na badania powinny:
• posiadać dokument stwierdzający tożsamość,
• posiadać skierowania wypełnione przez uczelnię z podaniem kierunku kształcenia oraz z wymienionymi czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z dnia 11 sierpina września 2010 r. - Dz. U. Nr 155, poz. 1045 z późn. zmianami, (skierowanie należy wydrukować z systemu <ERK>),
• ewentualnie posiadać - aktualne wyniki badań lekarskich czy leczenia specjalistycznego, świadectwo zdrowia z ukończonej szkoły średniej, okulary - jeśli uczeń je nosi.

Za przeprowadzone badania i otrzymane zaświadczenie lekarskie kandydat na studia nie ponosi żadnych kosztów !

Kierunki studiów, na które jest wymagane orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania to

 • Architektura
 • Budownictwo
 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Elektrotechnika
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria środowiska
 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • Inżynieria produkcji
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Transport
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Badania lekarskie dla kandydatów na studia z terenu województwa lubelskiego będą wykonywane w następujących ośrodkach: [pobierz plik]