Zasady rekrutacji


Ogólne zasady przyjęć na studia 2014/2015

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera, licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych. Szczegółowych informacji udzielają wydziałowe komisje rekrutacyjne.
 2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek studiów Architektura* (zmiana nazwy z "Architektura  i Urbanistyka") mogą ubiegać się jedynie kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy inżyniera architekta i ukończyli studia na kierunku zgodnym, tj. architektura lub architektura i urbanistyka.
 3. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Budownictwo mogą ubiegać się jedynie kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy inżyniera i ukończyli studia na kierunku zgodnym, tj. budownictwo.
 4. O przyjęcie na pozostałe kierunki studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach (specjalnościach) studiów zgodnych lub pokrewnych z profilem studiów drugiego stopnia.
 5. Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata-absolwenta kierunku (specjalności) pokrewnego na dany kierunek studiów drugiego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna w uzgodnieniu z dziekanem wydziału. Absolwenci kierunków lub specjalności pokrewnych z profilem studiów drugiego stopnia mogą być zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych, wynikających z porównania programów nauczania w zakresie i terminie określonym przez dziekana.
 6. Kwalifikację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie: a)formalnego sprawdzenia składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz
  b) konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych i uzyskanej średniej ocen ze studiów, lub
  c) egzaminu wstępnego.
 7. Zakres, formę, terminy i warunki ezgaminu wstępnego określa właściwa rada wydziału i podaje do wiadomości kandydatów w harmonogramie rekrutacji na dany rok akademicki.
 8. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów drugiego stopnia zobowiązani są złożyć w terminach i miejscach ustalonych przez komisje rekrutacyjne następujące dokumenty:
  a) wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową – podanie o przyjęcie na studia;
  b) kopię dyplomu ukończonych studiów wyższych poświadczoną przez członka komisji rekrutacyjnej lub notarialnie oraz suplement, a w przypadku jego braku indeks lub wypis z indeksu albo zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w toku studiów – poświadczone przez właściwy dziekanat (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen);
  c) kopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną przez członka komisji rekrutacyjnej lub notarialnie,
  d) trzy aktualne fotografie (w tym jedną w formie elektronicznej, którą kandydat przekazuje poprzez system ERK), zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  e) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczoną notarialnie lub przez członka komisji rekrutacyjnej;
  f) orzeczenie lekarskie stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów. Kandydat, u którego stwierdzono przeciwwskazania zdrowotne do studiowania na określonym kierunku studiów może nie zostać przyjęty na ten kierunek studiów (wykaz kierunków studiów, na których wymagane jest orzeczenie znajdziesz tutaj)
  g) potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej wniesionej na konto Politechniki Lubelskiej.
  h) oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat;
 9. Kierunki studiów, na których kandydat zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do studiowania na wybranym kierunku: Architektura, Budownictwo, Edukacja techniczno - informatyczna, Elektrotechnika, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria odnawialnych źródeł energii, Inżynieria materiałowa, Inżynieria Produkcji, Inżynieria Środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Ochrona środowiska, Transport, Zarządzania i inżynieria produkcji.
 10. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia do systemu ERK wprowadza ocenę z dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz uzyskaną średnią ocen ze studiów.
 11. Obywatele polscy, kandydaci na studia drugiego stopnia posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą, przyjmowani będą na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
 12. Obywatele polscy, kandydaci na studia drugiego stopnia z dyplomem uzyskanym w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o uznawalności wykształcenia, składają oryginał dyplomu wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. W przypadku posiadania dyplomu z kraju, z którym RP nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia, dyplom podlega nostryfikacji w trybie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2011r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz.U. Nr 196, poz. 1168)..
 13. Studia drugiego stopnia będą uruchamiane z liczbą co najmniej 30 przyjętych osób, o ile Rektor nie postanowi inaczej.
 14. Kandydaci na studia będący osobami niepełnosprawnymi podlegają tej samej procedurze kwalifikacyjnej, co wszystkie inne osoby ubiegające się o przyjęcie na studia. Zasady i tryb postępowania w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów na studia zostały określone w Załączniku nr 5 do Uchwały Nr 32/2013/V (zob. w plikach do pobrania).

 

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w oparciu o Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej:

1. Uchwała Nr 24/2015/V z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2016/2017.

2. Uchwała Nr 25/2015/V z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Lubelską, w latach 2016/2017 - 2018/2019.