20 marca 2017

KONKURS OTWARTY na stanowisko asystenta w Katedrze Podstaw Techniki Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej


 

DZIEKAN
WYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI
POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

ogłasza
konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Podstaw Techniki

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164 z późn. zmianami).

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:

 • ukończone studia magisterskie z oceną końcową 5.0;
 • wykształcenie techniczne, w tym informatyczne;
 • wymagane uprawnienia pedagogiczne;
 • umiejętność obsługi programów stosowanych w projektowaniu technicznym i w grafice w środowiskach AutoCad, MathLab, FLIR oraz Corel, Articulate Storyline, Inventor, Adobe Photshop;
 • minimum 3 publikacje naukowe w języku angielskim z zakresu grafiki komputerowej;
 • bardzo dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • aktywność społeczną i organizacyjną;
 • aktywność i efektywność w aplikowaniu o stypendia i nagrody np. MNiSW;
 • udokumentowaną praktykę prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim;
 • doświadczenie w organizacji konferencji i sympozjów o charakterze międzynarodowym.

Wymagane dokumenty:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia,
 • kopie uzyskanych dyplomów,
 • wykaz osiągnięć naukowych i zawodowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dodatkowe,
 • oświadczenie, że Politechnika Lubelska będzie pierwszym miejscem pracy.

Składanie podań do Dziekana Wydziału Podstaw Techniki PL, ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin, pok. 8 w terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r.

Dziekan
Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej

Dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL