1 lutego 2019

Cennika w DW Kazimierz - od 1 marca 2019 r.

Szanowni Państwo,

w związku z podwyżkami cen mediów - w tym energii elektrycznej, wywozu nieczystości itp. - oraz przeprowadzonym remontem – malowaniem pokoi oraz wymianą umeblowania - a tym samym podwyższeniem standardu w Domu Wypoczynkowym Pracowników PL w Kazimierzu Dolnym, wprowadza się nowy cennik za wynajem pokoi w w/w obiekcie. Nowa opłata obowiązuje 01 marca br.

Serdecznie zapraszamy do rezerwacji pokoi!

 

Uwaga: Zgodnie z "Regulaminem podziału i wykorzystania ZFŚS" rozdział III punkt 3.2 członkami rodziny są:

a) współmałżonkowie;
b) dzieci (własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodzin zastępczych, dzieci współmałżonka pozostające na wyłącznym utrzymaniu osoby uprawnionej), w wieku od 3 do 18, a jeżeli kształcą się w szkole średniej lub wyższej – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia. Warunki odnoszące się do wieku oraz pobierania nauki,
o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczą dzieci z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
c) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, jeżeli byli na ich wyłącznym utrzymaniu.