25 kwietnia 2017

Cennika w DW Kazimierz

 

Uwaga: Zgodnie z "Regulaminem podziału i wykorzystania ZFŚS" rozdział III punkt 3.2 członkami rodziny są:

a) współmałżonkowie;
b) dzieci (własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodzin zastępczych, dzieci współmałżonka pozostające na wyłącznym utrzymaniu osoby uprawnionej), w wieku od 3 do 18, a jeżeli kształcą się w szkole średniej lub wyższej – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia. Warunki odnoszące się do wieku oraz pobierania nauki,
o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczą dzieci z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
c) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, jeżeli byli na ich wyłącznym utrzymaniu.