4 maja 2017

Nabór kandydatów na roczny, płatny staż w ramach PROGRAMU STAŻOWEGO „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI"

Ministerstwo Energii, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ogłaszają nabór kandydatów na roczny, płatny staż w ramach drugiej edycji PROGRAMU STAŻOWEGO „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI"

Uwaga - spotkanie Politechnika Lubelska

Kiedy - 9 maja 2017, godz. 10-12

Miejsce - aula Wydziału Inżynierii Środowiska

Liczba miejsc: 30

Miejsce realizacji Programu Stażowego: Ministerstwo Energii oraz siedziby spółek z Grup Kapitałowych każdego z Organizatorów stażu biorących udział w Programie (na terenie całej Polski).

Termin odbywania stażu: październik 2017 – wrzesień 2018

CELE PROGRAMU STAŻOWEGO:
• budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej;

• zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju  i Ministerstwie Energii;

• przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.

PROGRAM STAŻOWY „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI” został opracowany w taki sposób, aby każdy stażysta zdobył konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów energetyki oraz mógł zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego.

 

PROGRAM STAŻOWY JEST SKIEROWANY DO OSÓB, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE WYMAGANIA FORMALNE:

• są studentami V roku studiów jednolitych lub III lub IV semestru studiów II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych Politechniki Lubelskiej następujących wydziałów: Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Inżynierii Środowiska
lub są absolwentami jednego z powyższych wydziałów uczelni i od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy;
• nie ukończyły 27 roku życia;
• posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
• legitymują się średnią z ocen w ramach ostatniego roku studiów lub dwóch ostatnich ukończonych semestrów na poziomie nie niższym niż 4,0.

DODATKOWE PUNKTY SĄ PRZYZNAWANE KANDYDATOM, KTÓRZY W MOMENCIE APLIKOWANIA O PRZYJĘCIE NA STAŻ:
• udokumentują odbytą praktykę/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym;
• udokumentują znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2;
• udokumentują naukę na drugim kierunku studiów (kierunek ekonomiczny lub pokrewny).

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:
1) CV
2) list motywacyjny
3) zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Stażowego)
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

DOKUMENTY DODATKOWE:

1) zaświadczenie o odbytej praktyce/stażu/wolontariacie w instytucjach związanych 
z sektorem energetycznym
2) kopia dokumentu (certyfikat) potwierdzającego znajomość języka obcego (innego niż 
j. angielski) na poziomie B2
3) zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu/ukończeniu studiów na drugim kierunku (ekonomiczny lub pokrewny).

ETAPY NABORU:

ETAP I – ANALIZA DOKUMENTÓW KANDYDATÓW POD WZGLĘDEM WYMAGAŃ FORMALNYCH

ETAP II – TEST WIEDZY (z zakresu: energetyki, energii jądrowej, odnawialnych źródeł energii, sektora paliw ciekłych i gazowych oraz znajomości języka angielskiego)

ETAP III – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

JAK APLIKOWAĆ?

1. Wejdź na stronę internetową http://www.me.gov.pl/Staz+Energia+dla+Przyszlosci 
2. Wypełnij formularz dostępny w zakładce Formularz aplikacyjny.

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: od 24 KWIETNIA do 23 MAJA 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: staz.energiadlaprzyszlosci@me.gov.pl

 

Załączniki: