12 maja 2017

KONKURS OTWARTY na stanowisko asystenta w Instytucie Elektroniki i Technik Informacyjnych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej


 

DZIEKAN
WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI
POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

ogłasza
konkurs na stanowisko asystenta
w Instytucie Elektroniki i Technik Informacyjnych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, z późn. zm.) uzupełnionej o Ustawę z dnia 18 marca 2011 r. O zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 455 z dnia 21 kwietnia 2011 r.) oraz posiadają znaczący dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny.

Wymagane kwalifikacje:

 • tytuł magistra inżyniera w zakresie nauk technicznych,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie spektroskopii mössbauerowskiej oraz dydaktycznej w dziedzinie fizyki,
 • doskonała znajomość języka polskiego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej,
 • dorobek naukowy z zakresu spektroskopii efektu Mössbauera (autorstwo lub współautorstwo min. 1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie uwzględnionym w bazie Journal Citation Reports).

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć:

 • podanie o zatrudnienie adresowane do JM Rektora Politechniki Lubelskiej,
 • życiorys naukowy,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie dotyczące art. 109 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • kserokopię odpisu dyplomu magistra inżyniera (oryginał odpisu do wglądu),
 • wykaz publikacji potwierdzających doświadczenie w pracy naukowo-badawczej,
 • informację o działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata,
 • opinię opiekuna naukowego potwierdzającą predyspozycje i doświadczenie w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

Zgłoszenie do konkursu wraz z wymienioną wyżej dokumentacją należy złożyć w sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, pok. 215 (20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A); e-mail: we.sekretariat@pollub.pl.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 9 czerwca 2017 r.

Dziekan
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

Prof. dr hab. inż. Henryka D. Stryczewska