28 sierpnia 2017

KONKURS OTWARTY na stanowisko asystenta w Katedrze Archiktektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej


 

DZIEKAN
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

ogłasza
konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zmianami, Dz. U. z 2016 r. poz. 1933, 2169, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 777, 859).

Wymagane kwalifikacje:

  • ukończone studia wyższe na kierunku Architektura,
  • znajomość języka angielskiego,
  • doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim,
  • predyspozycje do pracy naukowej i organizacyjnej.

Kandydaci zamierzający ubiegać się o zatrudnienie na wymienionym stanowisku proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  • pisemne zgłoszenie do konkursu,
  • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 109 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • kwestionariusz osobowy,
  • kopie uzyskanych dyplomów
  • wykaz osiągnięć naukowych (wykaz publikacji, uczestnictwo w projektach badawczych, uzyskane patenty, współpraca międzynarodowa),
  • udokumentowana informacja o ukończonych kursach i znajomości języków obcych oraz doświadczeniu dydaktycznym

w sekretariacie Wydziału Budownictwa i Architektury PL w Lublinie, przy ul. Nadbystrzyckiej nr 40, pok. 104, w terminie do dnia 25 września 2017 r.

Dziekan
Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL