Europejska Karta Naukowca

  

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Europejska Karta Naukowca
to dokument, który proponuje procedury i mechanizmy, zapewniające dobre relacje między naukowcami i ich pracodawcami lub grantodawcami, co ma sprzyjać rozwojowi kariery naukowej pracowników oraz osiąganiu satysfakcjonujących wyników w badaniach naukowych, przekazywaniu oraz rozpowszechnianiu wiedzy oraz wdrażaniu badań. Karta ta uznaje za bardzo istotne dla rozwoju instytucji naukowych i osobistego badaczy wszelkie typy mobilności.
Europejska Karta Naukowca jest skierowana do wszystkich naukowców w Unii Europejskiej na wszystkich etapach kariery naukowej i ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców. Stanowi ramy do odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w środowisku pracy i do wzajemnego postrzegania się jako profesjonalistów.

Podpisanie Deklaracji popierającej Kartę i Kodeks stanowi pierwszy krok do uzyskania logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, które w przyszłości umożliwi PL prowadzenie zintensyfikowanej współpracy międzynarodowej i uczyni Politechnikę miejscem jeszcze bardziej przyjaznym do prowadzenia badań i transferu technologii.

We wrześniu 2015 r. prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Rektor Politechniki Lubelskiej podpisał Deklarację popierającą zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

W dniu 25 listopada 2015 r. Rektor PL Zarządzeniem nr 66/2015 powołał Zespół ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Politechnice Lubelskiej.

W dniu 31 października 2017 r. Rektor PL Zarządzeniem nr 43/2017 prolongował działalność Zespołu ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Politechnice Lubelskiej.

Europejska Karta Naukowca i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

LUT's European Charter for Researchers and the Code for the Recruitment of Researchers

Kodeks Etyki Pracowników PL

Pełna lista instytucji europejskich, które otrzymały logo HR: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r#hrs4r-acknowledged-institutions