Projekt pt. „Przedsiębiorczość i Marketing – umiędzynarodowienie kształcenia na Politechnice Lubelskiej „

Przedsiębiorczość i Marketing - umiędzynarodowienie kształcenia na Politechnice Lubelskiej

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

Okres realizacji projektu: od: 2017-04-01 do: 2019-07-31

Wartość projektu: 1 178 301,60 zł

Cel główny projektu: wzrost umiędzynarodowienia Politechniki Lubelskiej poprzez realizację programu nauczania w językach obcych na II stopniu kształcenia specjalność: Przedsiębiorczość i Marketing kierunku Zarządzanie do lipca 2019 roku.

Politechnika Lubelska zwiększy ofertę o międzynarodowy program kształcenia dostosowany do wymogów współpracy międzynarodowej. Grupa docelowa to 30 cudzoziemców z naboru 2017/18.

Zadania

1. Przygotowanie programu kształcenia w językach obcych na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie, specjalność: Przedsiębiorczość i Marketing.
2. Realizacja programu kształcenia w językach obcych na specjalności: Przedsiębiorczość i Marketing na II stopniu kształcenia,
w tym zajęcia prowadzone przez zagranicznego profesora wizytującego oraz zajęcia dodatkowe z zakresu rynku pracy i lektorat języka polskiego.