Biuro Rzecznika Patentowego

Siedziba

20-618 Lublin
ul. Nadbystrzycka 36
pok. 10

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku
                                w godzinach od 8 00 do 1400

Kontakty - fax: 81-5384170

Rzecznik patentowy

mgr inż. Tomasz Milczek
tel: 81-538 41 30,
e-mail: t.milczek@pollub.pl 

specjalista ds. ochrony własności intelektualnej,
mgr inż. Maciej Nowicki, rzecz. pat.   
tel: 81-538 41 31
e-mail: m.nowicki@pollub.pl

specjalista Anna Ciekot

tel: 81-538 41 30,

e-mail: a.ciekot@pollub.pl

Ochrona przedmiotów własności przemysłowej. Biuro Rzecznika  Patentowego zajmuje się prawną ochroną projektów wynalazczych dokonanych w Politechnice Lubelskiej, udzielaniem porad w zakresie prawa własności przemysłowej pracownikom i studentom Politechniki Lubelskiej oraz prowadzi informację patentową. 

Rzecznik patentowy
jest pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed urzędem Patentowym RP oraz sądami powszechnymi (w sprawach własności przemysłowej). Przygotowuje i sporządza dokumentację zgłoszeniową. Dokumentacja wykonana jest w oparciu o materiały dostarczone przez twórców projektów wynalazczych, konsultacje z twórcami oraz poszukiwania w literaturze patentowej. Dokumentacja wysyłana do Urzędu Patentowego RP, jest przygotowana zgodnie z wymogami aktualnych przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.

Formy ochrony przedmiotów własności przemysłowej: patent na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i na znaki towarowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa z rejestracji na oznaczenia geograficzne oraz z rejestracji topografii układów scalonych.