II edycja konkursu

W roku akademickim 2010/2011
Zarząd Towarzystwa
Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej
zorganizował
II edycję konkursu o tytuł
Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej.

Uczestnikami konkursu mogli być absolwenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych Politechniki Lubelskiej, Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie. Prawo zgłaszania kandydatów do tytułu przysługiwało pracownikom i absolwentom uczelni oraz stowarzyszeniom naukowo-technicznym i społeczno-gospodarczym. Wszystkie karty zgłoszeniowe przesłane organizatorowi w regulaminowym terminie, tj. do dnia 31 marca 2011 roku, zostały wypełnione poprawnie. Laureat został wyłoniony w dwustopniowym postępowaniu kwalifikacyjnym.
Zarząd TAiPPL, działając w oparciu o § 10 ust. 1 Regulaminu przyznawania tytułu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej w dniu 26 kwietnia 2011 r. udzielił nominacji do tytułu trzem kandydatom.
Kapituła II edycji konkursu w składzie:
1. Inż. Stanisław Czuba – Prezes TAiPPL – przewodniczący Kapituły
2. Prof. dr hab. inż. Marek Opielak – Rektor PL – członek Kapituły
3. Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski – członek honorowy TAiPPL – członek Kapituły
4. Inż. Zbigniew Zdunek – Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej
5. Mgr inż. Krzysztof Galej – sekretarz Kapituły
dokonała oceny nominowanych kandydatów na posiedzeniu w dniu 5 maja 2011 r. W obradach nie uczestniczyła prof. dr hab. Ewa Bojar – członek honorowy TAiPPL z uwagi na wcześniej zaplanowany wyjazd służbowy.
Członkowie Kapituły podkreślali, że dwie kandydatury, które otrzymały nominacje są równorzędne i równoważne, i w takim samym stopniu zasługują na przyznanie tytułu. Natomiast jeden z nominowanych kandydatów, którego dorobek zawodowy jest znaczący nie podejmuje współpracy z Politechniką Lubelską, a dodatkowo wątpliwości może budzić strona etyczna prowadzonego biznesu.
Po wnikliwej analizie oraz chwilami burzliwej dyskusji w wyniku tajnego głosowania stosunkiem głosów 4 do 1 tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej przyznano kol. inż. Jackowi Woźniakowi. 


Inż. Jacek Woźniak ukończył studia w 1976 r. na kierunku elektrotechnika w Instytucie Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej. Od ponad 20. lat kieruje utworzoną przez siebie firmą PPH ELMAX w Lublinie..
Laureat otrzymał z rąk Rektora PL prof. dr. hab. inż. Marka Opielaka oraz Prezesa Zarządu TAiPPL inż. Stanisława Czuby statuetkę i dyplom na uroczystości w ramach Święta Politechniki Lubelskiej w dniu 13 maja 2011 r. Dorobek zwycięzcy konkursu przedstawił sekretarz Kapituły mgr inż. Krzysztof Galej.
II edycja konkursu o tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej – zauważa inż. Stanisław Czuba, Prezes Zarządu TAiPPL – pokazała, że wzrasta zainteresowanie konkursem i powiększa się jego zasięg. Wśród wnioskodawców oprócz osób indywidualnych, absolwentów uczelni, ze szczególnym zadowoleniem odnotowujemy pierwszą organizację naukowo-techniczną Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
W nadchodzącym roku akademickim Zarząd Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej będzie organizatorem III edycji konkursu o tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą na kartach zgłoszeniowych poczynając od początku roku 2012 do 31 marca 2012 r. Zarząd Towarzystwa spośród zgłoszonych wniosków udzieli kandydatom nominacji do tytułu do dnia 16 kwietnia 2012 r. Z grona nominowanych kandydatów Kapituła przyzna jednej osobie tytuł do 30 kwietnia 2012 r. Szczegółowe zasady określone są w Regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronie www.pollub.pl
Uroczyste podsumowanie III edycji konkursu o tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz ceremonia nadania honorowego tytułu odbędzie się w czasie Święta Politechniki Lubelskiej w maju 2012 r.

Oprac.: Krzysztof Galej