Wydawanie napojów chłodzących

Wydawanie napojów chłodzących jest obowiązkiem pracodawcy
zmierzającym do ograniczenia negatywnego wpływu wysokiej temperatury
na zdrowie pracowników.

­       Obowiązki pracodawcy w tym zakresie określają:
art. 232 Kodeksu Pracy i § 112–113 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr. 129, poz. 844).

­       Zasady dostarczania napojów pracownikom zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr. 60, poz.279).

Zgodnie z §4 rozporządzenia napoje muszą otrzymać pracownicy zatrudnieni:

1.      Na otwartej przestrzeni, przy temperaturze powietrza powyżej 250 C.

2.      W miejscach, w których temperatura w wyniku panujących warunków atmosferycznych przekracza 280C, (nie dotyczy klimatyzowanych pomieszczeń zamkniętych np. biur).

3.      Przy pracach fizycznych (ciężka praca) powodujących w ciągu jednej zmiany efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet (napoje należy wydawać w ciągu całego roku).

Zasady dostarczania pracownikom napojów:

1.      W zależności od warunków pracy napoje dla pracowników powinny być zimne.

2.      Napoje muszą być dostarczone w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników (bez limitu ilościowego na pracownika) i powinny być dostępne przez cały czas (w ciągu całej zmiany roboczej), w dniach,
w których warunki pracy uprawniają zatrudnionych do ich otrzymywania.

3.      Pracownikom, którzy mają prawo do darmowych napojów, pracodawca nie może ich nie wydać a w zamian wypłacić rekompensatę pieniężną.