Lubelska Fundacja Rozwoju

Lubelska Fundacja Rozwoju pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) w województwie lubelskim poprzez zaangażowanie w proces wdrażania programów PHARE oraz funduszy strukturalnych dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Lubelska Fundacja Rozwoju (LFR), jedna z pierwszych Agencji Rozwoju Regionalnego w Polsce, powstała we wrześniu 1991 roku. Została utworzona z inicjatywy instytucji zaangażowanych w rozwój gospodarczy województwa lubelskiego.

Do grona Fundatorów należeli m. in.: Wojewoda Lubelski reprezentujący Skarb Państwa (obecnie Marszałek Województwa Lubelskiego), Gmina-Miasto Lublin, Bank Depozytowo-Kredytowy S.A.(obecnie Pekao S.A.), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy, Bank Przemysłowo-Handlowy S.A., Bank Rozwoju Eksportu S.A., Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie oraz Fundacja Gospodarcza w Gdyni.

Misją Lubelskiej Fundacji Rozwoju jest wspieranie rozwoju gospodarczego Regionu Lubelskiego, w szczególności podejmowanie działań na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).
Fundacja realizuje swoją misję poprzez pozyskiwanie i wdrażanie projektów pomocowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. W czasie 15-letniej działalności Fundacja zrealizowała ponad 120 projektów w ramach dostępnych programów pomocowych, dofinansowywanych tak z krajowych, jak i zagranicznych środków. Większość projektów finansowana była z funduszy Unii Europejskiej. Inicjatywy te koncentrowały się na wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a przede wszystkim przyczyniały się do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubelskiego.

Usługi świadczone przez LFR to m. in.:

  • usługi finansowe: poręczenia kredytów, pożyczki i inwestycje kapitałowe,
  • udzielanie dotacji z funduszy Unii Europejskiej,
  • usługi informacyjne,
  • usługi doradcze,
  • usługi szkoleniowe,
  • pośrednictwo pracy i usługi na rzecz bezrobotnych.

Dowodem uznania wysokiej jakości usług świadczonych przez Lubelską Fundację Rozwoju potwierdza certyfikat jakości ISO 9001:2000, który LFR posiada od 2001 r.
Lubelska Fundacja Rozwoju prowadzi swoją działalność w regionie poprzez sieć lokalnych instytucji utworzonych wspólnie z samorządami miast, gmin, powiatów, organizacji pozarządowych, które tworzą razem „sieć rozwoju przedsiębiorczości”. Na sieć składają się Agencje Rozwoju Lokalnego (ARL) będące oddziałami Lubelskiej Fundacji Rozwoju oraz Ośrodki Wspierania Biznesu (OWB), Punkty Konsultacyjne (PK), Lokalne Fundusze Gwarancyjne, Lokalne Fundusze Pożyczkowe oraz Inkubator Przedsiębiorczości w Puławach.

Więcej informacji: www.lfr.lublin.pl