Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK) zrzesza inwestorów private equity/venture capital aktywnych w Polsce. Jest też otwarte dla innych osób, firm i instytucji zainteresowanych w rozwoju sektora private equity/venture capital w naszym kraju.
Celem PSIK jest ułatwianie inwestycji, wspieranie rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce i reprezentacja interesów tego sektora.

Zadaniem Stowarzyszenia jest:

 • Przyczyniać się do lepszego rozumienia zasad i roli inwestycji PE/VC, zwłaszcza wśród polskich przedsiębiorców i menedżerów
 • Upowszechniać w Polsce i za granicą wiedzę o polskim sektorze PE/VC
 • Informować członków o znaczących inicjatywach zmierzających do zmiany uwarunkowań prawnych ich działalności
 • Wypracowywać i przedstawiać odnośnym instytucjom wspólne stanowisko w wymagających tego kwestiach
 • Ułatwiać kontakty, wymianę doświadczeń i współpracę pomiędzy członkami Stowarzyszenia
 • Wspierać edukację i rozwój zawodowy specjalistów w dziedzinie PE/VC
 • Dbać o przestrzeganie przez członków odpowiednich standardów etycznych i zawodowych
 • Gromadzić i udostępniać informacje na temat sektora PE/VC w Polsce

Przedsiębiorstwo poszukujące kapitału może go pozyskać na różne sposoby:

 • Zaciągając dług - poprzez kredyt lub emisję obligacji,
 • Pozyskując inwestora branżowego,
 • Sprzedając akcje na rynku publicznym (np. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie),
 • Pozyskując inwestora venture capital.

Private equity / venture capital (PE/VC) ma przewagę nad innymi sposobami finansowania w kilku ważnych punktach. Najpopularniejszy sposób - kredyt bankowy - wymaga posiadania wysokich zabezpieczeń i obciąża firmę koniecznością regularnych spłat, co z kolei wymaga systematycznej i wysokiej płynności. Trudno go uzyskać firmie młodej lub już obciążonej długiem. Z kolei inwestor branżowy z reguły przejmuje kontrolę nad nabywaną spółką, włącza ją w swoje struktury i wymaga dostosowania jej działalności do swoich celów. To zaś oznacza zwykle utratę niezależności firmy i jej zarządu. Oferta publiczna nie jest w Polsce zbyt popularna. Zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw jej procedura jest zbyt kosztowna i czasochłonna. Poza tym, szanse pozyskania kapitału tą drogą zależą w bardzo dużym stopniu od giełdowej koniunktury.

Więcej informacji na stronie: www.psik.org.pl