Warsztaty

MODUŁ 1: Otwórz się
Dla efektywnego funkcjonowania grupy na dalszych etapach projektu ważnym elementem jest zbudowanie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji. Moduł ten jest obowiązkowy dla wszystkich beneficjentów ostatecznych. Jego zakres tematyczny obejmuje zajęcia dotyczące: integracji grupy, budowania zaufania w grupie oraz poznania siebie samych jako niezbędny krok do planowania kariery zawodowej oraz poszukiwania zatrudnienia.

MODUŁ 2: Zadbaj o PR
Najważniejszym elementem tego modułu jest stworzenie uczestnikom warunków do ćwiczenia umiejętności prezentowania siebie w trakcie rozmów z pracodawcą oraz przed szerszym gremium. W ramach modułu poruszane są takie zagadnienia jak: rola pierwszego wrażenia w budowaniu własnego wizerunku, wyznaczniki prawidłowej autoprezentacji, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (symulacja rozmowy), dokumenty aplikacyjne jako forma zaprezentowania siebie oraz wystąpienia publiczne.

MODUŁ 3: Up to the job market
Jedną z niezbędnych kwalifikacji staje się umiejętność posługiwania się językiem angielskim, uznawanym za język międzynarodowego biznesu. W odpowiedzi na tę potrzebę rynku pracy, prowadzone będą spotkania doradcze mające na celu przekazanie studentom niezbędnego słownictwa z języka angielskiego oraz nabycie przez nich umiejętności przygotowania dokumentów i prezentacji własnej osoby przed pracodawcą. Zakres tematyczny modułu obejmuje m.in. przygotowanie dokumentów aplikacyjnych z niezbędnych słownictwem oraz symulacja rozmowy kwalifikacyjnej.

MODUŁ 4: Biznes czy e-biznes?
Moduł doradczy ma na celu zaznajomienie studentów z tematyką zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Pokazuje plusy i minusy tradycyjnej działalności w porównaniu z nowatorskim rozwiązaniem jakim jest e-biznes. Dlatego kluczowym tematem zajęć jest omówienie roli Internetu, jaką obecnie odgrywa w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Celem zajęć jest m.in. pomoc w znalezieniu odpowiedzi na następujące pytania: dlaczego warto być w „e-” w biznesie, jak założyć firmę i „e-firmę”, co ponad „e-”?

MODUŁ 5: Zostań project managerem
O sukcesie lub porażce zespołu projektowego decyduje wiele czynników, takich jak: wiedza, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności. Niezmiernie ważne jest także odpowiednie zdefiniowanie ról poszczególnych członków zespołu i dopasowanie ich do wykonywanych zadań. Trafione decyzje na tym polu mogą znacząco wpłynąć na pozytywny efekt działań podejmowanych przez zespół. W ramach proponowanego modułu omawiana jest szeroka tematyka począwszy od podstawowych informacji na temat zarządzania projektami, po planowanie projektu, ocenę ryzyka i efektywność projektu.

Poradnictwo indywidualne:
Beneficjenci ostateczni projektu mogą także skorzystać z poradnictwa indywidualnego. Każdy z doradców prowadzących moduły będzie zobowiązany do zrealizowania 5 godzin poradnictwa indywidualnego. Poradnictwo indywidualne będzie także świadczone przez osoby zatrudnione przy projekcie na stanowiskach kierownik projektu (prawnik) oraz specjalista ds. usług doradczych (psycholog-doradca zawodowy) (po 10 godzin indywidualnego doradztwa przeprowadzonych przez każdą z osób).

Letni Przystanek Kariera:
Dla osób, które nie będą mogły wziąć udziału w projekcie w trakcie roku akademickiego, w lipcu 2007 (podczas przerwy wakacyjnej) zostanie zorganizowana letnia edycja programu pod nazwą Letni Przystanek Kariera. Program podczas wakacji zostanie bardziej skomasowany i moduły doradcze odbywać się będą w ciągu 8 godzin. Program będzie obejmował jedną edycję każdego modułu.

Więcej informacji na stronie: www.przystanekkariera.pollub.pl