Prof. Tadeusz Kaczorek

Prof. dr hab. inż. Tadeusz KACZOREK

W dniu 13 maja 2004 r. w auli im. Rektora Stanisława Podkowy Wydziału Mechanicznego odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Kaczorkowi, absolwentowi i pracownikowi Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, wybitnemu uczonemu, profesorowi zwyczajnemu, członkowi rzeczywistemu PAN.

Oromotorem był prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski, Dyrektor Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii.

Profesor Tadeusz Kaczorek to wybitny uczony, profesor zwyczajny, członek rzeczywisty PAN, absolwent i pracownik Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Głównym obszarem zainteresowań naukowych Profesora są matematyczne metody analizy i syntezy układów elektrycznych, sterowalność i obserwowalność tych układów, projektowanie układów śledzących, budowa regularnych i singularnych układów z dwuwymiarowym oraz wielowymiarowym wektorem zmiennych niezależnych. Dorobek naukowy publikowany Profesora T. Kaczorka obejmuje 16 książek i monografii oraz ponad 600 artykułów i rozpraw naukowych, w tym pozycje o zasięgu światowym, które wpłynęły na kierunki badań w teorii sterowania.

Do takich pozycji należy monografia "Two-Dimenisonal Linear Systems", wydana przez Springera w 1985 r., wyróżniona Nagrodą Państwową oraz dwutomowa monografia "Linear Control Systems" wydanaw 1993 r. przez Research Studies Press and J. Wiley. Profesor T. Kaczorek jest twórcą uznanej szkoły naukowej w zakresie teorii sterowania, wypromował 59 doktorów, spośród których 20 jest profesorami wyższych uczelni, w tym 13 za granicą.

W okresie pięćdziesięcioletniej pracy naukowej i dydaktycznej w Politechnice Warszawskiej pełnił funkcje akademickie Dyrektora Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym, Dziekana tego Wydziału i Prorektora Politechniki Warszawskiej. Był wielokrotnie zapraszany do wygłaszania wykładów w wielu uniwersytetach Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Azji oraz prezentował plenarne referaty na licznych światowych konferencjach naukowych. W latach 1988-1991 prof. T. Kaczorek był Dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Rzymie.

Profesor jest członkiem wielu stowarzyszeń i komitetów naukowych oraz rad programowych. Jest laureatem wielu nagród, w tym Nagrody Państwowej, trzynastu Nagród Ministra oraz wysokich odznaczeń państwowych.

W roku 2002 Profesorowi T. Kaczorkowi tytuł doktora honoris causa nadał Uniwersytet Zielonogórski.

Laudację wygłosił promotor prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski.

Wykład prof. dr hab. inż. Tadeusza Kaczorka.