arch-2015/2016

30 września br. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady w roku akademickim 2015/2016. Podczas spotkania członkowie zapoznali się ze wstępnymi wynikami oceny jakości kształcenia, przeprowadzonej przez pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych. Na posiedzeniu omówione zostały również zmiany zewnętrznych przepisów normujących działania uczelni wyższych oraz ich konsekwencji dla obszaru dydaktyki. Uczestnicy spotkania przedyskutowali także wstępnym harmonogram prac Rady w nowym roku akademickim.

W trakcie spotkania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w dniu 17 czerwca br. Członkowie Rady zapoznali się z przebiegiem oceny jakości kształcenia dokonywanej przez pracowników Uczelni. Przedmiotem posiedzenia była także analiza wyników oceny pracowników Działu Spraw Studenckich oraz ankietyzacji pracodawców. Członkowie Rady zaopiniowali również efekty kształcenia dla studiów podyplomowych uruchamianych na Wydziale Zarządzania.

Głównym tematem poruszonym podczas posiedzenia Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w dniu 15 kwietnia br. był cel i zakres oceny jakości kształcenia przez pracowników Uczelni. Członkowie Rady przedyskutowali i przyjęli zasady i harmonogram przeprowadzenia oceny oraz zaakceptowali kwestionariusz ankietowy badania. Podczas spotkania wstępnie omówiono również problemy związane z ankietyzacją zajęć w semestrze zimowym. Członkowie Rady przeprowadzili także analizę i ocenę wniosku Wydziału Budownictwa i Architektury w sprawie utworzenia nowej specjalności na studiach II stopnia na kierunku: Budownictwo.

W dniu 18 marca 2016 roku, na posiedzeniu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia przedyskutowane zostały zasady i harmonogram oceny pracy jednostek wspomagających realizację procesu kształcenia. Członkowie Rady podjęli decyzję o przeprowadzeniu w bieżącym roku akademickim oceny pracy Działu Spraw Studenckich. W trakcie spotkania został rozpatrzony wniosek Wydziału Budownictwa i Architektury w sprawie określenia efektów kształcenia dla nowych studiów podyplomowych. Przyjęto także terminarz posiedzeń Rady w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego.

Głównym tematem poruszonym podczas posiedzenia Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w dniu 17 lutego br. był cel i zakres samooceny jednostek organizacyjnych Uczelni, która powinna zostać przeprowadzona w bieżącym roku akademickim. Po dyskusji, członkowie Rady podjęli decyzję o przesunięciu terminu przeprowadzenia oceny na kolejny rok akademicki. W trakcie spotkania omówiony został również dotychczasowy przebieg procesu oceny zajęć przez studentów za semestr zimowy. Członkowie Rady przeprowadzili także analizę i ocenę wniosku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów.

W dniu 22 stycznia 2016 roku, na posiedzeniu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia omówiony został „Raport roczny z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej za rok akademicki 2014/2015”. Szczególna uwaga poświęcona została wynikom badań ankietowych absolwentów Uczelni, przeprowadzonych przez Biuro Karier po roku od ukończenia studiów. Członkowie Rady przedyskutowali również zalecenia do realizacji na nowy rok akademicki. W trakcie spotkania został rozpatrzony i pozytywnie zaopiniowany wniosek Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w sprawie określenia efektów kształcenia dla nowego kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim.

Głównym tematem poruszonym podczas spotkania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, które odbyło się w dniu 11 grudnia 2015 roku, był harmonogram przeprowadzenia oceny zajęć przez studentów za semestr zimowy bieżącego roku akademickiego. Wynikiem dyskusji było przyjęcie terminarza ankietyzacji zajęć wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych czynności. Członkowie Rady omawiali także wyniki kolejnych badań studentów dotyczących samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia, przeprowadzonych na Wydziale Mechanicznym. Podczas posiedzenia pozytywnie zaopiniowany został wniosek Wydziału Zarządzania w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów o profilu praktycznym.

W dniu 20 listopada 2015 roku odbyło się kolejne posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia. Przedmiotem spotkania było omówienie sprawozdań z działalności Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia za rok akademicki 2014/2015, przygotowanych przez Pełnomocników Dziekanów ds. Jakości Kształcenia. Członkowie Rady zapoznali się również z wynikami pilotażowego badania studentów dotyczącego samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia, które została przeprowadzone wśród studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia na kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Po dyskusji, podjęta została decyzja o przeprowadzeniu kolejnych badań dla wybranych kierunków, prowadzonych przez Wydział Mechaniczny. W trakcie spotkania omówione zostały również problemy związane z wykorzystaniem modułu raportowania wyników oceny zajęć przez studentów. Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali efekty kształcenia dla studiów o profilu praktycznym na kierunku: Matematyka oraz nowych specjalności (w tym w języku angielskim) dla studiów drugiego stopnia na kierunku: Budownictwo.

Pierwsze posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w nowy roku akademickim 2015/2016 odbyło się w dniu 23 października br. Przedmiotem spotkania było zatwierdzenie „Harmonogramu działań Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2015/2016” wraz z określeniem terminów posiedzeń w semestrze zimowym. Członkowie Rady dyskutowali również nad koncepcją przeprowadzenia badań studentów dotyczących oceny stopnia uzyskania kierunkowych efektów kształcenia oraz zawartością kwestionariusza ankietowego. Podczas spotkania poruszony został problem tworzenia raportów z wynikami oceny zajęć przez studentów. W trakcie posiedzenia członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali efekty kształcenia dla nowego kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym tworzonego w Wydziale Zarządzania.