arch-2016/2017

Na pierwszym powakacyjnym spotkaniu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w dniu 21 września 2017 roku, przyjęto ostateczną wersję projektu zmienionej uchwały Senatu PL w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz przedyskutowano projekt harmonogramu prac Rady w nowym roku akademickim.
Podczas posiedzenia omówione zostały również wstępne wyniki oceny zajęć przez studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

Na posiedzeniu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w dniu 21 czerwca 2017 roku członkowie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia kontynuowali prace nad zmianami przepisów dotyczących szczegółowych elementów Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej. Podczas spotkania zaopiniowano również wniosek o uruchomienie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Inżynieria Biomedyczna, przygotowany przez Wydziały: Elektrotechniki i Informatyki oraz Mechaniczny, uchwałę w sprawie przekształcenia profilu ogólnoakademickiego w profil praktyczny na kierunku Matematyka, prowadzonym przez Wydział Podstaw Techniki, a także wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych, przygotowany przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki.

Kolejne posiedzenie URdsJK odbyło się w dniu 22 maja bieżącego roku. Głównym tematem spotkania była analiza i ocena projektu zmian efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym „Matematyka”, przygotowanego przez Wydział Podstaw Techniki. Po przeprowadzeniu dyskusji, członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali złożony wniosek. Podczas posiedzenia przyjęty został również harmonogram oceny zajęć przez studentów za semestr letni bieżącego roku akademickiego.

Podczas spotkania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w dniu 24 kwietnia 2017 roku przeprowadzona została analiza i ocena projektu zmian efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim „Inżynieria Biomedyczna”, przygotowanego przez Wydziały: Elektrotechniki i Informatyki oraz Mechaniczny. Po przeprowadzeniu dyskusji, członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali złożony wniosek. Uczestnicy posiedzenia rozpoczęli również prace nad wprowadzeniem zmian do Zarządzenia Rektora PL w sprawie szczegółowych elementów WSZJK w Politechnice Lubelskiej.  Podczas posiedzenia pozytywnie zaopiniowano także efekty kształcenia dla studiów podyplomowych tworzonych na Wydziale Zarządzania.

Na posiedzeniu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w dniu 3 kwietnia bieżącego roku kontynuowany był przegląd wewnętrznych aktów prawnych normujących funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej. W trakcie spotkania przedyskutowano i opracowano projekt zmian do Zarządzenia Rektora PL w sprawie systemu weryfikacji efektów kształcenia. Członkowie Rady omówili również wyniki oceny zajęć przez studentów za semestr zimowy bieżącego roku akademickiego.

Posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w dniu 21 lutego bieżącego roku poświęcone było przygotowaniu projektów zmian do Uchwały Senatu PL w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz Zarządzenia Rektora PL w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Członkowie Rady zapoznali się również z przebiegiem oceny zajęć przez studentów za semestr zimowy bieżącego roku akademickiego.

Podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2017 r. członkowie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia zapoznali się z rocznym sprawozdaniem z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2015/2016. Uczestnicy spotkania przeanalizowali również uwagi zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej, sformułowane podczas wizytacji w latach 2015-2016, a dotyczące procesu kształcenia oraz WSZJK. Po dyskusji, członkowie Rady podjęli decyzję o wykorzystaniu wniosków z przeprowadzonej analizy przy planowanych zmianach w funkcjonowaniu Systemu. Ponadto, Uczelniana Rada zaopiniowała projekt efektów kształcenia dla studiów podyplomowych, przygotowany przez Wydział Zarządzania.

Głównym tematem omawianym podczas spotkania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w dniu 9 grudnia 2016r. były założenia do przeglądu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zmian uczelnianych aktów prawnych regulujących jego działanie. Członkowie Rady przyjęli również harmonogram oceny zajęć przez studentów w semestrze zimowym bieżącego roku akademickiego. Ponadto, Uczelniana Rada zaopiniowała projekty efektów kształcenia dla studiów podyplomowych, przygotowane przez Wydziały: Podstaw Techniki oraz Zarządzania, a także wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych, złożony przez Wydział Zarządzania.

18 listopada br. odbyło się kolejne posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia. Głównym tematem poruszonym podczas spotkania było omówienie wyników oceny jakości procesu kształcenia w Politechnice Lubelskiej, dokonanej przez pracowników Uczelni w poprzednim roku akademickim oraz dyskusja nad potencjalnymi kierunkami doskonalenia i zmianami możliwymi do wprowadzenia w obszarze dydaktyki. Uczestnicy posiedzenia zaopiniowali również efekty kształcenia dla studiów podyplomowych tworzonych na Wydziałach: Elektrotechniki i Informatyki oraz Zarządzania, a także wniosek Wydziału Zarządzania w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych.

Podczas spotkania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w dniu 4 listopada 2016r. przedyskutowano oraz zatwierdzono projekty zmian do uchwał Senatu Politechniki Lubelskiej w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia i znoszenia kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. Członkowie Rady przyjęli również harmonogram prac URdsJK w nowym roku akademickim oraz ustalili terminarz spotkań w semestrze zimowym bieżącego roku akademickiego.