Zakres kompetencji

Do zakresu działania  prorektora ds. nauki należy planowanie, kierowanie, organizowanie i kontrolowanie działalności w sferze nauki, a w szczególności:

 1. koordynacja i nadzór prac związanych z planowaniem działalności naukowo-badawczej Uczelni;
 2. działania w zakresie pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe;
 3. opracowywanie struktury kosztów i przychodów w zakresie działalności pionu nauki;
 4. realizacja polityki kadrowej Uczelni w zakresie rozwoju młodej kadry naukowo-dydaktycznej;
 5. współpraca z zagranicznymi i krajowymi uczelniami, ośrodkami i placówkami naukowymi w zakresie badań naukowych i rozwoju kadry;

 6. koordynacja całokształtu ogólnouczelnianej współpracy międzynarodowej, w tym programów Unii Europejskiej wspomagających rozwój badań;

 7. zbiorcze planowanie i sprawozdawczość z działalności naukowo-badawczej, współpracy z zagranicą i konferencji naukowych;

 8. współpraca z komisjami senackimi i uczelnianymi w zakresie zagadnień będących przedmiotem działalności pionu nauki;

 9. realizacja programu działalności Politechniki, uchwał Senatu oraz zaleceń pokontrolnych w sprawach objętych zakresem działania;

 10. inicjowanie i koordynacja prac związanych z opracowywaniem informatorów o działalności naukowo-badawczej Uczelni;

 11. sprawozdawczość finansowa z subwencji na naukę i projektów badawczych;

 12. koordynacja wyjazdów zagranicznych, sprawozdawczość merytoryczna i finansowa w tym zakresie;

 13. koordynacja spraw związanych z uzyskiwaniem uprawnień do nadawania stopni naukowych przez dyscypliny;

 14. nadzór nad akredytacją i rozwojem laboratoriów;

 15. nadzór i koordynacja działalności Szkoły Doktorskiej, w tym kontrola wykorzystania środków finansowych;

 16. nadzór nad działalnością Centrum Informacji Naukowo-Technicznej;

 17. nadzór nad działalnością Uczelnianego Biura Projektów;

 18. nadzór nad projektami realizowanymi przy wsparciu finansowym środków z budżetu Unii Europejskiej, Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych instytucji zagranicznych;

 19. nadzór nad działalnością naukową Muzeum Politechniki Lubelskiej.