Zakres kompetencji

Rektor kieruje działalnością Politechniki i reprezentuje ją na zewnątrz. 

Do kompetencji Rektora, poza sprawami wskazanymi w art. 23 i innych przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, należy w szczególności należy:

 1. realizacja racjonalnej polityki kadrowej;
 2. nawiązywanie, rozwiązywanie i stwierdzanie wygaśnięcia stosunku pracy;
 3. powoływanie i odwoływanie kierowników katedr i zakładów na wniosek dziekana, zaopiniowany przez właściwą radę wydziału;
 4. powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w Uczelni i ich odwoływanie;
 5. nadzorowanie badań naukowych i rozwoju naukowego pracowników Politechniki;
 6. określanie zakresu obowiązków prorektorów;
 7. opracowywanie i realizacja strategii rozwoju Politechniki, uchwalonej przez Senat;
 8. zapewnienie przestrzegania prawa, porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni oraz kierowania realizacją zadań obronnych;
 9. sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem, funkcjonowaniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia;
 10. tworzenie, przekształcanie i likwidowanie wydziałów, filii, po zasięgnięciu opinii Senatu;
 11. znoszenie kierunków studiów;
 12. określanie dyscypliny właściwej dla wydziału, przy uwzględnieniu liczby oświadczeń, o których mowa w art. 343 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, złożonych przez pracowników poszczególnych wydziałów.