Kompetencje Senatu

Do kompetencji Senatu, poza wskazanymi w przepisach powszechnie obowiązujących, należy:

  1. określanie liczby studentów na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Uczelni, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia finansowania ze środków publicznych;
  2. nadanie tytułu doktora honoris causa i tytułu honorowego profesora Politechniki Lubelskiej;
  3. ocena działalności Uczelni oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z działalności Uczelni;
  4. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej Uczelni;
  5. określanie warunków i trybu kierowania przez Uczelnię za granicę pracowników, doktorantów i studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych;
  6. uchwalanie regulaminu przyznawania nagród rektora;
  7. zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego Politechniki;
  8. uchwalanie wytycznych do planów i programów studiów, szkół doktor studiów doktoranckich, podyplomowych i kursów dokształcających;
  9. podejmowanie uchwał w innych istotnych dla Politechniki Lubelskiej  sprawach wymagających opinii społeczności akademickiej.