BZP/PN/41/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Lubelskiej

Polska-Lublin: Urządzenia komputerowe

2019/S 138-339163

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D
Lublin
20-618
Polska
Osoba do kontaktów: Mgr inż. Jarosław Mądro
Tel.: +48 815384633
E-mail: bzp@pollub.pl
Faks: +48 815384372
Kod NUTS: PL814

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pollub.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pollub.pl/pl/uczelnia/zamowienia-publiczne/przetargi-specyfikacje-istotnych-warunkow-zamowienia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-propublico.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Lubelskiej

Numer referencyjny: BZP/PN/41/2019
II.1.2)Główny kod CPV
30200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Lubelskiej. Zamówienie składa się z 16 części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwer

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Serwer zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pozostałe kryteria: Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej dostawie, wartości minimalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wystąpić do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zgodę na zastosowanie stawki podatku VAT wynoszącej 0 % (dla zadań 1-5).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Stacja robocza

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Stacja robocza zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pozostałe kryteria: Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej dostawie, wartości minimalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wystąpić do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zgodę na zastosowanie stawki podatku VAT wynoszącej 0 % (dla zadań 1-5).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputer All-in-one 1

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Komputer All-in-one 1 zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pozostałe kryteria: Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej dostawie, wartości minimalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wystąpić do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zgodę na zastosowanie stawki podatku VAT wynoszącej 0 % (dla zadań 1-5).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputer All-in-one 2

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Komputer All-in-one 2 zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 4.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pozostałe kryteria: Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej dostawie, wartości minimalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wystąpić do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zgodę na zastosowanie stawki podatku VAT wynoszącej 0 % (dla zadań 1-5).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Monitor graficzny

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Monitor graficzny zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 5.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pozostałe kryteria: Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej dostawie, wartości minimalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wystąpić do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zgodę na zastosowanie stawki podatku VAT wynoszącej 0 % (dla zadań 1-5).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Tablet

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Tablet zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 6.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pozostałe kryteria: Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej dostawie, wartości minimalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ultrabook 1

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Ultrabook 1 zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 7.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pozostałe kryteria: Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej dostawie, wartości minimalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ultrabook 2

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Ultrabook 2 zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 8.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pozostałe kryteria: Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej dostawie, wartości minimalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ultrabook 3

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Ultrabook 3 zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 9.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pozostałe kryteria: Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej dostawie, wartości minimalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ultrabook 4

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Ultrabook 4 zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 10.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pozostałe kryteria: Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej dostawie, wartości minimalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ultrabook 5

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Ultrabook 5 zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 11.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pozostałe kryteria: Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej dostawie, wartości minimalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Laptop 1

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Laptop 1 zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 12.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pozostałe kryteria: Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej dostawie, wartości minimalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Laptop 2

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Laptop 2 zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 13.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pozostałe kryteria: Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej dostawie, wartości minimalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Laptop 3

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Laptop 3 zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 14.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pozostałe kryteria: Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej dostawie, wartości minimalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Laptop 4

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Laptop 3 zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 15.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pozostałe kryteria: Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej dostawie, wartości minimalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mobilna stacja robocza

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Lubelska, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Mobilna stacja robocza zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania 16.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Pozostałe kryteria: Oceniany Parametr Techniczny w oferowanej dostawie, wartości minimalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wymagane jest wykazanie, co najmniej 1 dostawy, dla każdego z zadań, na które składa ofertę Wykonawca, której przedmiotem była dostawa podobnego sprzętu, o wartości nie mniejszej niż: 25 000 zł brutto w przypadku składania oferty na zadania 1 i 7, 15 000 zł brutto w przypadku składania oferty na zadania 2 i 4,5 000 zł brutto w przypadku składania oferty na zadania 3, 5, 13 i 16, 4 000 zł brutto w przypadku składania oferty na zadania 8, 9 i 14, 2 000 zł brutto w przypadku składania oferty na zadania 6, 10, 11, 12 i 15 wraz z referencjami / dokumentami potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku złożenia oferty na kilka zadań Wykonawca może również wykazać 1 dostawę o łącznej wartości / sumie kwot określonych wyżej, dla wszystkich zadań, na które składa ofertę Wykonawca lub 2 dostawy, o łącznej wartości / sumie kwot określonych wyżej, dla wszystkich zadań, na jakie składa ofertę Wykonawca, wraz z referencjami.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art.24 ust.5 pkt 1 Pzp. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy przedłożyć:Jednolity europejski dokument zamówienia podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.25.ust.1.pkt 1 Pzp, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, należy przedłożyć: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wymagane jest wykazanie, co najmniej 1 dostawy, dla każdego z zadań, na które składa ofertę Wykonawca, której przedmiotem była dostawa podobnego sprzętu, o wartości nie mniejszej niż: 25 000 zł brutto w przypadku składania oferty na zadania 1 i 7, 15 000 zł brutto w przypadku składania oferty na zadania 2 i 4,5 000 zł brutto w przypadku składania oferty na zadania 3, 5, 13 i 16, 4 000 zł brutto w przypadku składania oferty na zadania 8, 9 i 14, 2 000 zł brutto w przypadku składania oferty na zadania 6, 10, 11, 12 i 15 wraz z referencjami / dokumentami potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku złożenia oferty na kilka zadań Wykonawca może również wykazać 1 dostawę o łącznej wartości / sumie kwot określonych wyżej, dla wszystkich zadań, na które składa ofertę Wykonawca lub 2 dostawy, o łącznej wartości / sumie kwot określonych wyżej, dla wszystkich zadań, na jakie składa ofertę Wykonawca, wraz z referencjami.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.25.ust.1.pkt 2 Pzp, dotyczących spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

Opis urządzeń.

Należy w szczególności podać producenta oraz model oferowanego sprzętu oraz typ/producenta/parametry techniczne elementów składowych określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz technicznych kryteriach oceny – (tak by Zamawiający mógł na tej podstawie sprawdzić zgodność oferowanego sprzętu ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia).

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp wraz z ofertą należy przedłożyć: Jednolity europejski dokument zamówienia podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, na podstawie art. 24 ust. 11 w/w ustawy w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. po otwarciu ofert, należy przedłożyć: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Na wezwanie Zmawiającego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art.25.ust.1.pkt 3 Pzp, należy przedłożyć:Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy, wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także w przypadkach określonych w ust.3 niniejszego paragrafu.

2. Zmiany o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez obydwie strony umowy w postaci aneksu.

3. Pozostałe istotne zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:

a). wysokości ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy,

b).przedmiotu umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy produkcja urządzeń zostanie zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez Wykonawcę urządzeń

O parametrach jakościowych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/08/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/08/2019
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem. Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 40A /5, 20-618 Lublin, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

O udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja będzie dokonywana wyłącznie z pełnomocnikiem. W/w pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, JEDZ składa każdy z Wykonawca oddzielnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wraz z ofertą należy przedłożyć: Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub doku